Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w ŻaganiuStanisława Stachura

działka nr 1078

OBWIESZCZENIE O  I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr ZG1G/00027490/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Żagań Stanisława Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09.2022o godz. 09,00 w budynku Sądu Rejonowego Żagań mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 5 , odbędzie się I  licytacja działki nr 1078 o powierzchni 2.993m2, oznaczonej w rejestrze gruntów i budynków symbolem Bi oznaczającym inne tereny zabudowane. Teren częściowo utwardzony płytami betonowymi. Nieruchomość ogrodzona- ogrodzernie wspólne dla kilku nieruchomości, zabudowana budynkiem z 1939r o powierzchni zabudowy 535m2, wybudowany w technologi tradycyjnej, murowanej.  Północna część  budynku była modernizowana, wymieniono blachodachówkę, pozostała część dachu pokryta papą. W całym budynku brak okien i drzwi. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 1055 będącą własnością Gminy Żagań. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o n-rze ZG1G/00027490/4. Nieruchomość położona jest w Tomaszowie ul. Przemysłowa 25 poczta 68-114 Tomaszowo

 

Suma oszacowania wynosi 212.790,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4sumy oszacowania i wynosi 159.592,50zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  21.279,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 30 20300045 1110 0000 0278 2010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

- przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej

lub

- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

 

Stanisława Stachura