Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w ŻaganiuStanisława Stachura

hala magazynowo-handlowa

OBWIESZCZENIE O I  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr ZG1G/00040033/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Żagań Stanisława Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu  09 grudnia 2021  o godz. 09,00

w budynku Sądu Rejonowego Żagań mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 5,

odbędzie się  I  licytacja działki nr 398/5 o pow. 0,3599 ha

zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję magazynowo-handlową. Zabudowa zajmuje około 37% powierzchni działki. Przed budynkiem urządzone są podejścia i podjazdy utwardzone betonowe. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony panelami ogrodzeniowymi drucianymi i siatką. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną i gazową, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z lat 80-tych, połączony łącznikiem z budynkiem usytuowanym na sąsiedniej działce. Powierzchnia zabudowy wraz z częścią łącznika do granicy działki wynosi 1345m2. Powierzchnia użytkowa 1213,50m2,

połozonej 67-300 Szprotawa Wiechlice , dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00040033/0

 

Suma oszacowania wynosi 898.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4

sumy oszacowania i wynosi 674.025,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 89.870,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 30 20300045 1110 0000 0278 2010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

- przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej

lub

- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

 

Stanisława Stachura