Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w ŻaganiuStanisława Stachura

lokal mieszkalny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr  ZG1G/00038366/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Żagań Stanisława Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  24 października 2019

o godz. 10,30  w budynku Sądu Rejonowego Żagań mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza  licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 68-113 Brzeźnica ul. Zielonogórska 29A/7, dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1G/00038366/6

 

Suma oszacowania wynosi 38.407,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi  28.806,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.841 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetargi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych

30 20300045 1110 0000 0278 2010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

- przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej

lub

- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

 

Stanisława Stachura