Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w ŻaganiuStanisława Stachura

działka 1056/1

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr  ZG1G/00032308/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Żagań Stanisława Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07.09.2022 o godz. 09,00 w budynku Sądu Rejonowego Żagań mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 5 odbędzie się  I  licytacja działki nr 1056/1o powierzchni 9025m2, oznaczonej w rejestrze gruntów i budynków symbolem Bi oznaczającym inne tereny zabudowane. Teren w wiekszości utwardzony płytami betonowymi, częściowo ogrodzony - ogrodzenie metalowe i betonowe. Nieruchomość zabudowana jest budybnkiem z 1939r o powierzchni 4.843m2 wybudowanym w technologii tradycyjnej, murowanej wzmocnionej elementami metalowymi, dach kryty papą, stolarka okienna częściowo wymieniona. Na działce dostępne są instalacje: wodociągowa, kanalizacja, elektryczna. Wjazd na nieruchomość przez działkę nr 1057. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o n-rzez ZG1G/00032308/0. Nieruchomość położona jest w Tomaszowie ul. Przemysłowa 25 poczta 68-114 Tomaszowo

 

Suma oszacowania wynosi  4.421.850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 3.316.387,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  442.185,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 30 20300045 1110 0000 0278 2010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

- przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej

lub

- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

 

Stanisława Stachura