Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w ŻaganiuStanisława Stachura

działka 586/3 zabudowana

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr ZG1G/00059516/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Żagań Stanisława Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-11-2022r o godz. 09,00 w budynku Sądu Rejonowego Żagań mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 5, odbędzie się I  licytacja działki nr 586/3 o pow. 1298m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym z 2014r o powierzchni zabudowy 82 m2, powierzchnia użytkowa 104m2. Budynek wykonany w konstrukcji drewnianej z bali sosnowych. Na parterze salon otwarty z jadalnią i kuchnią, pokój, łazienka, spiżarnia, korytarz, poddasze użytkowe; 3 pokoje, łazienka, korytarz.  Budynek mieszkalny wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną. Centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z gazowego kotła dwufunkcyjnego, umieszczonego w pomieszczeniu kotłowni w budynku garażowo-gospodarczym. Zbiornik z gazem płynnym umieszczony pod powierzchnią gruntu na terenie posesji. Odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika umieszczonego na terenie posesji. Budynek garażowo-gospodarczy z roku 2014, powierzchnia zabudowy 36m2, wykonany w konstrukcji drewnianej z bali sosnowych, składa się z garażu, pomieszczenia kotlowni i wiaty. Teren wokół budynku mieszkalnego zagospodarowany zielenią-trawnik, krzewy i drzewka owocowe, ozdobne, opaski wysypane kamieniem ozdobnym, obok urządzony ogród warzywny. Wjazd i podejścia do budynków utwardzone kostką granitową. Teren ogrodzony ogrodzeniem z siatki i obsadzony tujami, od frontu murek z kamienia z siatka, brak bramy wjazdowej i furtki. Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej pośrednio poprzez udział w działce nr 586/5 stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiag Wieczystych księga wieczysta o n-rzez ZG1G/00059516/6

 

Suma oszacowania wynosi 490.900,00 zł,+ VAT razem brutto 603.807,00zł  zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi  368.175,00zł + VAT razem brutto 452.856,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  49.090,00 zł + VAT razem brutto 60.381,00zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 30 20300045 1110 0000 0278 2010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

- przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej

lub

- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

 

Stanisława Stachura