Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w ŻaganiuStanisława Stachura

udział w lokalu mieszkalnym

OBWIESZCZENIE O  I  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr ZG1G/00019559/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Żagań Stanisława Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-11-2022  o godz. 09,30w budynku Sądu Rejonowego Żagań mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 5, odbędzie się I  licytacja  5/6 niewydzielonej części  udziału w lokalu mieszkalnym położonym: 67-320 Małomice ul. Matejki 32/1 dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o n-rzez ZG1G/00019559/7 o pow. użytkowa 58m2 położonego w budynku dwurodzinnym, wybudowanym w technologi tradycyjnej murowanej, W skład lokalu wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenia przechodnie, brak przedpokoju, wejście ze wspólnego korytarza bezpośrednio do kuchni i jednego pokoju.  Brak instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Lokal nie posiada podłączenia energi elektrycznej, wodnej i kanalizacji. Ogrzewanie piecami kaflowymi znajdującymi się w pokojach. Pomieszczenie łazienki wydzielone z kuchni. Lokal jest bardzo zniszczony

 

Suma oszacowania wynosi  38.277,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  28.708,00zł zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  3.828,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 30 20300045 1110 0000 0278 2010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

- przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej

lub

- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

 

Stanisława Stachura